fbpx


Teren inwestycyjny Obwodnica Trójmiasta sprzedaż

Na sprzedaż teren inwestycyjny w bezpośrednim sąsiedztwie Południowej Obwodnicy Gdańska  (droga expresowa S7) bezpośrednio przy węźle Gdańsk Wschód
Zobacz na YT https://youtu.be/Z1JgfEYNv-Q

Teren składa się z kilku sąsiadujących działek przemysłowo-usługowych o łącznej powierzchni 5,6330 ha.
Teren objęty jest aktualnym Planem Miejscowym położony w jednostce oznaczonej B.2.P/U Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz tereny zabudowy usługowej wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami budowlanymi oraz miejscami postojowymi, zielenią, dojściami, dojazdami, infrastrukturą techniczną itp
w którym dopuszcza się:
– stacje paliw i warsztaty obsługi i napraw samochodów

– budynki pomocnicze
– parkingi nie związane z funkcją produkcyjną i usługową na danym terenie
– infrastrukturę techniczną nie związaną z użytkowaniem terenu

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 3000 m2 z tolerancją 300 m2 ( nie dotyczy działek wydzielanych dla potrzeb infrastruktury technicznej,
dojazdów (dróg) oraz na poprawę stanu zagospodarowania działek sąsiednich)

WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) wskaźniki zabudowy: do 0,60 powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją;
b) intensywność zabudowy: minimum 0,00, maksimum 1,70 w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją;
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją;
d) liczba miejsc postojowych i zasady ich realizacji: według § 11 ust. 6.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) wysokość:
– budynki pomocnicze: do 6 m,
– budynki obsługi stacji paliw: do 8 m,
– budynki pozostałe: 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, maksimum 15 m (nie dotyczy elementów
technologicznych i technicznych, dla których ustala się wysokość dowolną),
– obiekty małej architektury: do 4 m,
– budowle: dowolna,
– wyklucza się kondygnację podziemną;
b) forma dachu:
– budynki usługowe: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 stopni do
40 stopni,
– budynki produkcyjne, składowe i usługowe o rozpiętości powyżej 12 m – dopuszcza się formę
dowolną,
– budynki pozostałe: dowolna;

MEDIA:
gaz, woda, kanalizacja, prąd na granicy terenu
Cena: 16 900 000zł (300zł/m2)

 

 

Parametry nieruchomości
Nr oferty:EC882188
Rynek:wtórny
Cena:16 900 000 PLN
Pow. całkowita:56330 m²
Cena za m²:300 PLN
Przeznaczenie:Budowlana
Standard
Gaz:Tak
Kanalizacja:Tak
Woda:Tak

Opiekun oferty

Marina w Świecie Nieruchomości

517320605
58-718-33-94
hanna@gdyniamarina.pl  Jesteś zainteresowany, napisz a na pewno się z Tobą skontaktujemy.


  Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Marina w Świecie Nieruchomości z siedzibą i adresem w Gdyni (81-385), przy ul. Krasickiego 6, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu obsługi i realizacji mojego zapytania/prośby/wniosku zawartego w niniejszym formularzu. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym czasie oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także o tym że podanie przeze mnie ww. danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jestem zobowiązany/na do ich podania.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do obsługi i realizacji

  Twojego zgłoszenia.

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marina w Świecie Nieruchomości, z siedzibą i adresem w Gdyni, przy ul Krasickiego 6 (81-385) Gdynia. Możesz się skontaktować z Marina w Świecie Nieruchomości wykorzystując następujące dane kontaktowe:

  * numer telefonu +48 58 718 33 94

  * adres e-mail: biuro@gdyniamarina.pl

  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Marina w Świecie Nieruchomości przesyłając maila na adres biuro@gdyniamarina.pl

  3. Twoje dane osobowe przetwarzamy:

  *w celu obsługi i realizacji Twojego zapytania/prośby/wniosku przesłanego nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.gdyniamarina.pl (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a) RODO - na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie), przez czas niezbędny do realizacji Twojego zgłoszenia.

  4. Twoje dane osobowe będą przez nas udostępniane naszym współpracownikom i pracownikom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i obsługi Twojego zgłoszenia, a także osobom zatrudnionym przez podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z nami umowy.

  5. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

  6. Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do:

  a) dostępu do danych - prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, o procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą;

  b) sprostowania (poprawiania) danych - prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  c) do usunięcia danych w tym prawo do bycia zapomnianym - prawo żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych z naszych zbiorów danych osobowych oraz zbiorów innych administratorów Twoich danych;

  d) ograniczenia przetwarzania danych - prawo żądania oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

  e) przenoszenia danych - prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.

  7. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

  a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub

  b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  8. Odnośnie przetwarzania dokonywanego przez nas na podstawie Twojej zgody masz prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale bez podania danych w formularzu nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.